Electro udar uitvinding en methode is onderdeel van de Yellow Agro landbouw anno 2022. Yellow Agro staat voor de ultieme kringlooplandbouw met God. We noemen dit ook wel regeneratieve landbouw. Zowel de biologische(en biologisch dynamisch) tezamen met conventionele landbouw wordt vervangen door kringloop landbouw met God.

Electro Udar is een uitvinding(en oplos denkend vermogen) om het uitmelken van koeien te verlichten. Bij elke liter melk die de koe produceert staat er 3 liter poep en pis(drijfmest) tegenover en zeker 10-15 liter aan stikstofgassen.De schadelijke dampen van ammoniak, methaan, blauwzuur en lachgas spelen een lastige rol. Dit door verscheidene oorzaken die gezond boeren nagenoeg onmogelijk maakt. In Nederland produceert de veehouderij(melkkoeien)een slordige 40 miljard liter aan ontlasting wat we drijfmest noemen.

UDAR Proces uitgelegd;

In het kort behandelen we de gehele drijfmest(ontlasting) in de put om methaan en ammoniak te voorkomen. Daarna zetten we de drijfmest om in een milieu vriendelijke meststof. Een nabehandeling met bacterien en schimmels zorgt voor een puike gezonde meststof. Resultaat:minder bemesting nodig per hectare/gewas en de boer wordt zelf meststoffenfabrikant. Kunstmest wordt voorledig overbodig.Het stikstof probleem wat de boeren tart is ook opgelost. Dit om de boeren nu te ontlasten en ontzorgen. Doel is wel dat we naar een meer gezonde regeneratieve landbouw gaan…….

Nederland, Arnhem, 16 december 2020. UDAR en UDARISATION, de nieuwe methode om dierlijke mest te reinigen. Door de uitvinders; Ir. Y. Rakotsy (Oekraïne) en Dil.Ing. W.A. van der Weide (Nederland).

Boeren met mest van koeien dienen hun drijfmest op te waarderen! Om alle soorten emissies te voorkomen met schade aan het milieu, dier, mens en de bodem. Wij bieden een gerichte oplossing. We zetten de drijfmest om in een meer milieu vriendelijke organische meststof.


Ammoniak als stikstof is een positief geladen stof die zich goed bindt aan kleimineralen. Ammoniak komt voor in dierlijke mest uit de oplossing van NH3 en NH4+ die in elkaar overgaan. Doordat organische en koolstof stoffen binden kan de NH4+ binden en gaan deze niet terug naar NH3. Doordat de “vrije ammoniakdeeltjes” vallen doordat ze gebonden zijn, verbetert het klimaat in de stal en is de mest “leefbaar” voor bacteriën. Ammoniak (NH4) komt daardoor minder gasvormig (NH3) vrij, maar blijft in de mest gebonden aan den organische stoffen.

Wij als Yellow Energy BV /UDAR BV hebben hiervoor een praktische oplossing om ammoniak vorming te voorkomen op de stal periode.

De werkwijze van de conventionele boer is : de boer heeft het idee dat hij gras of het gewas direct moet bemesten met drijfmest en kunstmest.

Alleen door voor -en nabewerking met UDAR kunnen we de hoge ammoniakemissies aanpakken en uw drijfmest omzetten.

De krant; De Gelderlander 30-01-2020(Nederland)

Langetermijndoelstelling = bodembeheer. Dit is heel breed maar heel bepalend om voor onbepaald een basis te hebben voor economische landbouw op het land. Een bodem kan gezonde planten en ziekteverwekkende planten voortbrengen, of ergens daar tussenin. Dit is afhankelijk van de kwaliteit en kwantiteit van het bodemleven. Het bodemleven kan bestaan ​​uit overwegend gezond of pathogeen ongezond microleven. Beide zijn altijd aanwezig, maar de manier van bodembeheer bepaalt, welk microleven de overhand heeft. Hoe ga je te werk om de korte en langetermijnplanning om te zetten in een werkwijze met zichtbaar resultaat?

Voor vragen? Schrijf ons;              info@yellowagro.com of zie UDAR uitleg op www.electroudar.com

Dankbaar hebben we de Sovjet-Unie landbouw bestudeerd. De hopeloosheid van evolutie volgelingen leverde alleen maar experimenten op. Er waren op het gebied van agro techniek indrukwekkende vorderingen. De kijk op een gezond landbouw beleid was daar in tegen desastreus, reden; Geloof in de evolutie leugen.