De boerenstand en haar land smacht naar een visionair !(De Trouw, 2018)

Er is een land dat heet Horizon, ik ben de burger van dat land. Zelf leef/werk ik in een systeem(Marxisme) vol leeghoofden en dwazen die God hebben ingeruild voor materie en chemie(Lev A. Yutkin , uitvinder/ingenieur Sovjet-Unie)

‘Wie de landbouw beheerst vanuit God, is de inhoud meester.’(W.A. van der Weide, 1998)

Missie;  De landbouw van en voor God promoten!

Website; Stichting Yellow Agro promoot hier de landbouw van God. Ervaringen uit de landbouw en zuivel worden hier door belicht.Geloof dat God de insteller van de landbouw en voedsel voorziening is. Er is geen commerciële insteek of ijdele winstbejag. De Bijbel is onze leidraad zonder invloed van religies. Het is de enige website op aarde die zuivere aanbidding met de landbouw verenigd.

Geloof; Socinianisme(16e-eeuwse unitarisme), welke gelooft in de Wederkomst van de mens Jezus Christus(Zoon van God en 2de Adam)op de stationaire platte aarde.

 

 

Landbouw visie op aarde!

De landbouw zou ons rijke (agro)cultuur laten zien.  Waar gezond boerenverstand te vaak werd ingewisseld door experimenten als kunstmest met ongezonde levensbeschouwingen/bedrijfsvoering/grondbewerking. Een gezond volks(agro)cultuur kan mijns inziens nooit zonder God. Het was God zelf die ons vruchtbare bodems gaf met wetten voor beheer, Exodus 24 vers 10 ” En gedurende zes jaar dient gij uw land te bezaaien maar het zevende jaar onbewerkt te laten”.

Dat geldt ook voor het levens moraal op aarde. Het was de grootste mens op aarde, Jezus Christus de Nazireeër, die landbouw illustraties gebruikte als noodzaak voor ons leven(Johannes 6 vers 27 ‘werk niet voor voedsel wat vergaat’ ).

De mens(Adam) werd nou eenmaal gemaakt uit de perfecte bodem. Daarom is de wederkerigheid van leven(mens) en bodem(voeding) bepalend.De landbouw staat namelijk altijd volop in de samenleving op aarde. Het gaat namelijk over boeren en tuinders die voedsel verbouwen en zorgen voor dieren(welzijn), bodembeheer, landschap, onderhoud, milieu en sociale banden(op het platte land). Niet iedereen is boer of tuinder, maar we eten wel allemaal!

Het is dus altijd ; Gezonde Bodem & Volk.

 

Glorie aan Yehovah God tijdens BIOFACH (Biologische vakbeurs) 2008, als enigen van de 2500 aanwezige standhouders.

De tuinder en boer als Goddelijke uitvinding!

Yellow Agro staat voor de ultieme kringlooplandbouw met God. De bodem als grote Recyclebaar(Job 12:8). Deze Yellow Agro staat voor de ultieme kringlooplandbouw en als natuur inclusief boeren.Laat uw licht schijnen, dat waren de wijze woorden van de grootste mens ooit op aarde, Jezus Christus de Nazireeër.

Wetenschap en God.

Wetenschap is pas wetenschap als we het gaan bevragen. Daarbij zou de wetenschap zich dienen te meten aan God den Schepper is mijn mening. Onze wetenschap heeft vele technieken kunnen ontwikkelen door ingenieurs en andere kundige mensen. Vaak ging dit vanuit een logische voortgang en oplos denkend vermogen. Doch vele wetenschappelijke claims houden geen stand bij ondervraging. Door zelfonderzoek en externe hulp heb ik vele aannames zelf moeten herzien in eerlijkheid. Zou u dat ook doen?

Hierin speelt epistemologie en ontologie de leidende rol. Of iets wat we aannemen uit schoolboekjes, media en wetenschap wel haalbaar is. Het uitschakelen van God door de wetenschap in het algemeen heeft mij nogal verontrust en verbaast. Bijna alle universiteiten, hoogleraren en wetenschappers laten hun betalen met een voor mij goddeloze filosofie.

Persoonlijk bij het verlaten van God ontstaat er een Darwin/Freud bedachte filosofie van veel onzekerheden en waan.Persoonlijk hang ik geen Malthusiaanse(Thomas Malthus) filosofie aan op aarde. Ook niet de Rudolf Steiner antroposofie (1961-1925)die voor mij geen Bijbels hout sneed. Vertroebelde aannames leidt niet tot God, maar brengt verwarring. De wereld en haar samenleving zijn er vol van.

U hoort/leest dat de Nederlandse landbouw een wereldmacht is door haar efficiënt werken. In 1941 leverde de landbouw meer energie op dan erin was gestopt. In 2000 is de input per hectare ruim vijf keer zo hoog als de output. De landbouw in Nederland heeft dus vijf eenheden energie nodig om één eenheid energie te produceren. Mag je dat efficiënt noemen?

De voedsel(voeding) voorziening op aarde is ten alle tijde in belang te samen met de wereldbevolking. Daarom is deze website van belang om balans te krijgen tussen God, voedselvoorziening en de mens. De illusie dat God wordt uitgeschakeld in moreel/moraal en wijsheid is de chaos die we hebben bewerkstelligd.

” Zoals ik het begrijp vanuit de Bijbel: een goede boer boert met respect voor Den Schepper wat rust geeft aan de bodem, voor zijn dieren, biodiversiteit. Het maakt onderdeel uit van een gemeenschap” (Mevrouw Judith Westerink). Zie haar uitgave als wetenschapper aan de WUR https://www.arocha.nl/wp-content/uploads/sites/12/2021/06/Brochure-Goed-Boeren.pdf

Wat te bereiken met deze website? 

Mensen meer bewust maken dat de hele schepping zucht en pijn lijdt(Romeinen 8 vers 22). Leren en waarderen uit den Schepping leidt tot respect en geloof. Uiteindelijk kunt u een burger worden, die onbepaald gezond gaat boeren en wonen op Gods enige aarde(Matheus 5; 5). Dit zal uiteindelijk tot een verandering van gedrag gaan leiden op aarde in onze voedsel voorzienigheid.

Het bespreken van vervaarlijk drijfmest; De kwaliteit van de natuur wordt aangetast in Nederland als gevolg van de verzurende drijfmest en/of vermestende invloed van blauwzuurgas en atmosferische stikstof depositie. Deze wordt veroorzaakt door ammoniak. Andere schadelijke drijfmest emissies zijn methaan en waterstofsulfide. Rotting in drijfmest wordt voort gezet in de bodems…..dus geen verstandig landbouw beleid.

We hebben een additionaliteit(meetkundig) beginsel nodig om de schepping te toetsen en te onderhouden. Dat is de plicht van goed bestuur op aarde.Significante effecten op natuur is vaak het thema tussen strijdende politieke partijen en belanghebbenden in de landbouw. Hierin speelt Gods zienswijze praktisch geen rol bij hun. Deze website is dan ook de enige in de wereld die zuiver vanuit God de  zaken beredeneert ipv discussie/filosofie.

De Stichting Yellow Agro is hiervoor opgericht om verder onderwijs,projecten en onderzoek uit te voeren. Gods zienswijze is alleen bepalend op aarde en haar landbouw.

Resultaat……..

Het boeren op aarde zal in volledig herstel en regeneratief zijn. Deze website gaat verder in op de activiteiten en wensen die er zijn met betrekking tot een beter rentmeesterschap op aarde.Met nederigheid kan dit. Uw gezonde deelname is gewenst hierin.

Was getekend;

Willibrordus A. van der Weide, websitebeheerder