Voorwoord ,voorzitter Stichting Yellow Agro;

Mijn naam is Willibrordus van der Weide, geboren in 1961 te Bolsward(Nederland)

Missie;  De landbouw van God promoten in woord en daad. Bijbel uitleg omtrent Gods komende Koninkrijk op aarde.

Website verantwoordelijkheid ; Stichting Yellow Agro promoot hier de landbouw van God. Ervaringen uit de landbouw en zuivel worden hier belicht.We geloven dat God de insteller van de landbouw en voedsel voorziening is. Daarom is het geven van glorie met het promoten/welzijn van God de basis.  Er is geen commerciële insteek of ijdele winstbejag.

Geloof; Socinianisme(16e-eeuwse unitarisme), welke gelooft in de Wederkomst van de mens Jezus Christus(Zoon van God en 2de Adam)op de stationaire/platte aarde. Yehowah(YHWH, Jod Hee Waw Hee) God alleen schiep de hemel en aarde binnen een gesloten gewelf. Zowel het heliocentrische model als de evolutie theorie wordt verworpen als leugen. The Emphatic Diaglott(1864) vertaling van Benjamin Wilson(1817-1900)bezie ik als meest zuivere Bijbelvertaling.De Bijbel(66 boeken) is mijn leidraad in levens vraagstukken, moraal en landbouw, dit te samen met gezond boerenverstand. De website is de enige in Nederland die God&Landbouw zuiver wil benoemen en verdedigt. Er is geen associatie met religie of genootschappen.

Politiek; Niet links(extreem) en of rechts(extreem) denkend. Pacifist met hoop op het komende 1000jarige Rijk Gods op aarde. Volgeling van de man Jezus Christus(Zoon van God) de Nazireeër. NVU, landbouw ideoloog Bodem&Volk.

 

Bolsward, en mijn gevormde mening ;

De meest boeiende ontdekkingen/vindingen die ik deed buiten mijn geboortestad Bolsward waren in de voormalige Sovjet-Unie,periode van 1983-2022. Mijn reizen in Iran(2010-2018) bracht me in de stad Soesh, de stad en burcht van de profeet Daniel en keizerin Esther. Ook de zoektocht naar de boom des levens bij de Tuin of Eden(2013-2014) in zuidoost Turkije en noord Irak. Het vinden van de ultieme bodem kwaliteit als deel van de landbouw en toekomst aarde. Een 40 tal landen en autonome regio’s bezocht ik als mens. Wellicht een voorrecht. Nuttige ontdekkingen die leiden tot uitvindingen en vooral conclusies. Mijn onderzoeken en studies zijn op basis van lateraal denken.Vele aannames uit de schoolboekjes vanuit onze consensus wetenschap bleken onjuist of zelfs morbide fictie.

Onze landbouw op aarde!

De landbouw zou ons rijke (agro)cultuur laten zien.  Waar gezond boerenverstand te vaak werd ingewisseld door experimenten als kunstmest met ongezonde levensbeschouwingen/bedrijfsvoering/grondbewerking. Een gezond volks(agro)cultuur kan mijns inziens nooit zonder God. Het was God zelf die ons vruchtbare bodems gaf met wetten voor beheer, Exodus 24 vers 10 ” En gedurende zes jaar dient gij uw land te bezaaien maar het zevende jaar onbewerkt te laten”. Dat geldt ook voor het levens moraal op aarde. Het was de grootste mens op aarde, Jezus Christus de Nazireeër, die landbouw illustraties gebruikte als noodzaak voor ons leven(Johannes 6 vers 27 ” werk niet voor voedsel wat vergaat” ).

De mens(Adam) werd nou eenmaal gemaakt uit de perfecte bodem. Daarom is de wederkerigheid van leven(mens) en bodem(voeding) bepalend.De landbouw staat namelijk altijd volop in de samenleving op aarde. Het gaat namelijk over boeren en tuinders die voedsel verbouwen en zorgen voor dieren(welzijn), bodembeheer, landschap, onderhoud, milieu en sociale banden(op het platte land). Niet iedereen is boer of tuinder, maar we eten wel allemaal!

Het is dus altijd Bodem & Volk.

 

Glorie aan Yehowah God tijdens BIOFACH (Biologische vakbeurs) in 2008, als enige van de 2500 aanwezige standhouders.

De tuinder en boer als Goddelijke uitvinding!

Yellow Agro staat voor de ultieme kringlooplandbouw met God. De bodem als grote Recyclebaar(Job 12:8). Deze Yellow Agro is aangeduid als energetische waarde, daar God zelf dynamische energie is. Laat uw licht schijnen, dat waren de wijze woorden van de grootste mens ooit op aarde, Jezus Christus de Nazireeër.

Wetenschap en God.

Wetenschap is pas wetenschap als we het gaan bevragen. Daarbij zou de wetenschap zich dienen te meten aan God den Schepper is mijn mening. Onze wetenschap heeft vele technieken kunnen ontwikkelen door ingenieurs en andere kundige mensen. Vaak ging dit vanuit een logische voortgang en oplos denkend vermogen. Doch vele wetenschappelijke claims houden geen stand bij ondervraging. Neem de evolutie theorie, ruimtevaart, zwaartekracht en atoombommen claims die ons leven vaak beheersen. Ze waren na grondig onderzoek alleen maar theorie.Door zelfonderzoek en externe hulp heb ik vele aannames zelf moeten herzien in eerlijkheid. Zou u dat ook doen? Hierin speelt epistemologie en ontologie de leidende rol. Of iets wat we aannemen uit schoolboekjes, media en wetenschap wel haalbaar is. Het uitschakelen van God door de wetenschap in het algemeen heeft mij nogal verontrust en verbaast. Bijna alle universiteiten, hoogleraren en wetenschappers laten hun betalen met een goddeloze filosofie omtrent de landbouw en zelfs het menselijk leven. Persoonlijk bij het verlaten van God ontstaat er een Darwin/Freud gedachtige filosofie van onzekerheden en waan.

Persoonlijk hang ik geen Malthusiaanse(Thomas Malthus) filosofie op aarde. Voedsel voorziening op aarde is ten alle tijde in belang en samen met de wereldbevolking.

” Zoals ik het begrijp vanuit de Bijbel: een goede boer boert met respect voor Den Schepper wat rust geeft aan de bodem, voor zijn dieren, biodiversiteit. Het maakt onderdeel uit van een gemeenschap” (Mevrouw Judith Westerink). Zie haar uitgave als wetenschapper aan de WUR https://www.arocha.nl/wp-content/uploads/sites/12/2021/06/Brochure-Goed-Boeren.pdf

Wat te bereiken met deze website? 

Mensen meer bewust maken dat de hele schepping zucht en pijn lijdt(Romeinen 8 vers 22). Leren en waarderen uit den Schepping leidt tot respect en geloof. Uiteindelijk kunt u een burger worden, die onbepaald gezond gaat boeren en wonen op Gods enige aarde(Matheus 5; 5). Dit zal uiteindelijk tot een verandering van gedrag gaan leiden op aarde in onze voedsel voorzienigheid.

We hebben een additionaliteit(meet) beginsel om de schepping te toetsen en te onderhouden. Dat is de plicht van goed bestuur op aarde.Significante effecten op natuur is vaak het thema tussen strijdende politieke partijen in de landbouw. Hierin speelt Gods zienswijze geen rol bij hun.

De Stichting Yellow Agro is hiervoor opgericht om onderwijs,projecten en onderzoek uit te voeren. Gods zienswijze is bepalend op aarde en haar landbouw.

Resultaat……..

Het boeren op aarde zal in volledig herstel en regeneratief zijn. Deze website gaat verder in op de activiteiten en wensen die er zijn met betrekking tot een beter rentmeesterschap op aarde.Met nederigheid kan dit.

Was getekend;

W.A. van der Weide, websitebeheerder