“Salutaret vos de terra sanus” 

Naam ; Willibrordus A. van der Weide, den stichter van Yellow Agro en uitvinder van  Condit Fertilizer 1.0(2002), Condit Fertilizer 2.0(2020),Landwheyn(2013),UDAR(2020)en Dauw(2021).

Geboren in Bolsward(1961), Nederland. Werkte en woonde verder in landen als Slowakije, Oekraine en Georgie.

Mijn grote voorliefde voor de landbouw ontstond pas in de jaren negentig toen ik woonde in Oekraine. De hopeloze uitputtingsslag van het communisme was de aanleiding om vele leugens te tackelen. De graanschuur van Oekraine bleek helemaal niet zo gezond te zijn.

Bodem, planten, dieren en mensen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze natuurlijke cyclus van onderlinge afhankelijkheid moet de basis zijn van ons handelen om te gedijen en om onszelf en de komende generaties te kunnen voeden. Zonder de Levensgever(Jehowah God) is alles volkomen ijdel. Daar ben ik zeer stellig in. Het aanbidden en eren van C. Darwin(evolutie theoreticus) door Wageningen Universiteit in 2009 was vloeken naar Gods landbouw. Ook hun stelligheid dat het leven door evolutie per toeval is ontstaan is gangreen.

Het is allemaal een zaak om Gods Schepping en Zijn Goddelijk Plan te respecteren! De aarde is bijvoorbeeld absoluut stationair en plat. Boven ons leeft God in de hemel. We leven ingesloten binnen een koepel of gewelf. Het was God die de eerste mens plaatste in de tuin van Eden. Dat was ongeveer 6035 jaar geleden. Deze mens werd gemaakt vanuit de juiste bodem en bevat alle elementen die de bodem had. De levensadem blies God door zijn neusgaten. Deze mens was volmaakt geschapen en heette Adam, wat betekent “adamma, mens kwam uit de bodem”. Dit was het begin van de mens en mensheid. De mens was gemaakt in gelijkenis met God. Alle prachtige persoonlijkheden verkreeg hij ook.

Hij was de eerste boer ,beheerder en rentmeester over de dieren. Na de grote verwoestende Vloed werd Noach weer de eerste boer op de platte aarde. Andere Bijbelse bekende boeren waren Uzzia en Job(Job 12:8)

Door zonde val leven wij als stervelijke mensen, wat eigenlijk geheel onlogisch is. Het heugelijke nieuws is dat u als mens , en de overledenen, een rechtvaardige gezonde kans verkrijgt op aarde. Dat als de bewerker en Gods autoriteit Wederkomt op de platte aarde. Dat is Jezus Christus, de Nazarener.

De beloftes en de rode draad in de Bijbel zijn zeer betrouwbaar. Helaas hebben religies en anderen er een zooitje van gemaakt met hun gefilosofeer en onzuiverheden. Hoe dan ook in dit huidige systeem is de mens nog stervelijk en regeert de Duivel(Gods tegenstander als engel en Satan)nog altijd, helaas. Dat dit systeem tenonder gaat beteklent een nieuwe periode van bloei en groei op aarde. Ook wel de komende tijden genoemd(Jesaja 2 : 2-4)

De nabije toekomst op de platte aarde herstelt paradijselijke toestanden. Psalm 37:11

We spreken dan ook over plattelanders en nooit over bollelanders……..

Mocht u nieuwsgierig zijn aangaande zuiver geloof met empirisch onderzoek zie dan ook mijn persoonlijke website; www.willibrordusvanderweide.nl         

Sta open voor redelijke vragen en onderzoek, dus beschroom u niet. Eventuele lezingen zijn ook mogelijk over God&Landbouw en of andere onderwerpen.

Gesloten kringloop landbouw

Het introduceren een gesloten kringlooplandbouw op basis van gezonde principes die past bij alle boeren, zowel conventioneel (zogenaamd ‘rood’) als biologisch (zogenaamd ‘groen’). Duurzame landbouw (‘geel’) gaat over het begrijpen van het ecosysteem. Het up cycle-denken is van de bodem naar de bodem. Yellow Agro staat voor milieuvriendelijke praktijken en economisch levensvatbare activiteiten met sociale verantwoordelijkheid.

Vanuit milieuoogpunt omvat dit de introductie en bevordering van landbouwsystemen die gericht zijn op bodemgezondheid, minimalisering van erosie en koolstofvastlegging, allemaal zoveel mogelijk in gesloten kringloop, landbouw- en agro-industriële processen. Dit omvat ook nutriëntenkringloop, biologische stikstofbinding, predatie en symbiose. Een dergelijke gesloten kringlooplandbouw wordt duurzamer en verlaagt de kosten voor de boer verder.

Conventionele zienswijze

Conventionele weergave. De klassieke definitie van bodem is “de niet- geconsolideerde anorganische en organische materialen op het aardoppervlak die de groei van planten ondersteunen”. Als we op deze manier aan grond denken, wordt het slechts een medium voor het kweken van planten. We kunnen elementen aan de bodem toevoegen, zoals nutriënten, pesticiden met water, en dit allemaal door middel van grondbewerking mengen.

We gaan ervan uit dat dit ons moet belonen met overvloedige oogsten. De gedachte dat we onze wil aan de grond kunnen opleggen en deze kunnen dwingen gewassen te verbouwen. De ervaring leert, dat het vaak niet helemaal soepel loopt…

Vanuit de kennis des Schepping zie je dat de complexheid van bodems en haar symbiose onwerkelijk is dat te doorgronden. Zoals beschreven in het boek Job hoofdstuk 12 vers 8 “wie kent de bodem, ze zal u onderwijzen…..

Voed de bodem

Als verzorgers van de bodem heeft mijn visie geleid tot de ontwikkeling van Condit Fertilizer, om een ​​bodem te helpen die voedingsstoffen vasthoudt en deze in de loop van de tijd langzaam afgeeft; een bodem heeft grote aantallen nuttige organismen, maar ook vaak kleine aantallen schadelijke; een bodem met sterke aggregaten, een snelle water infiltratie snelheid en een hoog vochthoudend vermogen; een bodem te hebben die veerkrachtig is in ongunstige omstandigheden, met een goede worteldiepte die een goede interne drainage mogelijk maakt.

Er valt wat te wensen. Het verzorgen van bodems behoort bij het rentmeesterschap van ons op aarde. Waar de gezond gelovige boeren, als edelen, het voortouw nemen met hun kennis en praktijk.

Nederland is wellicht het lastigste landbouw en zuivel land in het mondiale systeem. Doordat er zoveel uitgewerkte kennis is met efficiënt werken kun je in dit land dan ook beter in open gesprekken komen.

Goed bodembeheer

Goed bodembeheer brengt veel voordelen met zich mee, niet in de laatste plaats de wetenschap dat de aan u toevertrouwde grond nu gezonder en productiever is dan toen deze voor het eerst aan uw zorg werd toevertrouwd. Yellow Agro promoot het concept van voedzaam voedsel om de menselijke gezondheid te koesteren en tegelijkertijd de gezondheid van de bodem.

Rentmeesterschap is het ijverige en verantwoordelijke beheer van iets wat aan iemands zorg is toevertrouwd.

We moeten eerst voor de bodem zorgen, voordat we zorgen voor wat we ervan oogsten. Duurzame landbouwpraktijken beginnen met aandacht voor de bodem als basis voor een goede plantengroei, dus niet focussen op een goede plantengroei en van daaruit aandacht voor de bodem. Gezondere bodems zijn veerkrachtiger en zorgen voor stevigere gewassen die minder afhankelijk zijn van chemicaliën en pesticiden.