“Salutaret vos de terra sanus” 


Geboren in Bolsward(1961), Nederland. Werkte en woonde(officieel) verder in landen als Slowakije, Oekraïne en Georgië. Mijn grote voorliefde voor de landbouw ontstond pas in de jaren negentig toen ik woonde in Oekraïne. De hopeloze uitputtingsslag van het communisme en democratische imperialisme was de aanleiding om vele leugens te tackelen.

De graanschuur van Oekraïne bleek helemaal niet zo gezond en indrukwekkend te zijn. Hoe gaan we de bodem eindelijk eens zien als Grote Recyclaar? De landbouw industrie die denkt dat de opbrengst per hectare alleen van belang is. Hoeveel melk, aardappelen en uien…….Landbouw is niet alleen voedselproducent, zo zien we het te vaak.

Er is geen ontkomen aan dat eens Gods Koninkrijk op aarde gaat regeren met het juiste onderwijs.


Gesloten kringloop landbouw

Het introduceren een gesloten kringlooplandbouw op basis van gezonde principes die past bij alle boeren, zowel conventioneel (zogenaamd ‘rood’) als biologisch (zogenaamd ‘groen’). Duurzame landbouw (‘geel’) gaat over het begrijpen van het ecosysteem. Het up cycle-denken of verwaarden van de bodem . Yellow Agro staat voor milieuvriendelijke praktijken en economisch levensvatbare activiteiten met sociale verantwoordelijkheid.

Vanuit milieuoogpunt omvat dit de introductie en bevordering van landbouwsystemen die gericht zijn op bodemgezondheid, minimalisering van erosie en koolstofvastlegging, allemaal zoveel mogelijk in gesloten kringloop, landbouw- en agro-industriële processen. Dit omvat ook nutriëntenkringloop, biologische stikstofbinding, predatie en symbiose. Een dergelijke gesloten kringlooplandbouw wordt duurzamer en verlaagt de kosten voor de boer verder.

Conventionele zienswijze

Conventionele weergave. De klassieke definitie van bodem is “de niet- geconsolideerde anorganische en organische materialen op het aardoppervlak die de groei van planten ondersteunen”. Als we op deze manier aan grond denken, wordt het slechts een medium voor het kweken van planten. We kunnen elementen aan de bodem toevoegen, zoals nutriënten, pesticiden met water, en dit allemaal door middel van grondbewerking mengen.

We gaan ervan uit dat dit ons moet belonen met overvloedige oogsten. De gedachte dat we onze wil aan de grond kunnen opleggen en deze kunnen dwingen gewassen te verbouwen. De ervaring leert, dat het vaak niet helemaal soepel loopt…

Zo zien we dat de ‘erf be-treders’  meestal bestaan uit de chemie en voer leveranciers. Landbouw is altijd biologisch en niet chemisch.

Vanuit de kennis des Schepping zie je dat de complexheid van bodems en haar symbiose onwerkelijk is dat te doorgronden. Zoals beschreven in het boek Job hoofdstuk 12 vers 8 “wie kent de bodem, ze zal u onderwijzen…..

Voed de bodem

Als verzorgers van de bodem heeft mijn visie geleid tot de ontwikkeling van Condit Fertilizer, om een ​​bodem te helpen die voedingsstoffen vasthoudt en deze in de loop van de tijd langzaam afgeeft; een bodem heeft grote aantallen nuttige organismen, maar ook vaak kleine aantallen schadelijke; een bodem met sterke aggregaten, een snelle water infiltratie snelheid en een hoog vochthoudend vermogen; een bodem te hebben die veerkrachtig is in ongunstige omstandigheden, met een goede worteldiepte die een goede interne drainage mogelijk maakt.

Er valt wat te wensen. Het verzorgen van bodems behoort bij het rentmeesterschap van ons op aarde. Waar de gezond gelovige boeren, als edelen, het voortouw nemen met hun kennis en praktijk.

Nederland is wellicht het lastigste landbouw en zuivel land in het mondiale systeem. Doordat er zoveel uitgewerkte kennis is met efficiënt werken kun je in dit land dan ook beter in open gesprekken komen.

Goed bodembeheer

Goed bodembeheer brengt veel voordelen met zich mee, niet in de laatste plaats de wetenschap dat de aan u toevertrouwde grond nu gezonder en productiever is dan toen deze voor het eerst aan uw zorg werd toevertrouwd. Yellow Agro promoot het concept van voedzaam voedsel om de menselijke gezondheid te koesteren en tegelijkertijd de gezondheid van de bodem.

Rentmeesterschap is het ijverige en verantwoordelijke beheer van iets wat aan iemands zorg is toevertrouwd.

We moeten eerst voor de bodem zorgen, voordat we zorgen voor wat we ervan oogsten. Duurzame landbouwpraktijken beginnen met aandacht voor de bodem als basis voor een goede plantengroei, dus niet focussen op een goede plantengroei en van daaruit aandacht voor de bodem. Gezondere bodems zijn veerkrachtiger en zorgen voor stevigere gewassen die minder afhankelijk zijn van chemicaliën en pesticiden.