Zie ook website www.electroudar.com

Inleidende korte video met dank aan “Agrio Melkvee”  over onze ELECTRO UDAR

UDAR Principe en Uitvoering

De toepassing op onze veeteelt(melk koeien). Voorkom drijfmest emissies op de boerderij, maak uw eigen milieu vriendelijke meststof!

In het streven naar kringlooplandbouw in Nederland, met minimale uitstoot (met name ammoniak, methaan en andere schadelijke gassen) naar het milieu, zijn een aantal belangrijke ontwikkelingen gedaan door de firma Udar BV. Een daarvan is de implementatie van het UDAR systeem/concept in de Melkveehouderij.Dit voorkomt emissies op de boerderij. Daarop wordt de drijfmest ontdaan van ongerechtigheden en omgezet in een bruikbare organische meststof. Deze meststof met verhoogde stikstof kan emissie arm over de akkers en graslanden worden uitgereden. Minder aantal M3 product nodig per hectare voor dezelfde opbrengst. Uw drijfmest wordt een meststof van waarde!

Udar BV werkt samen in een publiek-privaat samenwerkingsproject om samen met regionale overheden, technologieleveranciers, scholen en onderzoekers oplossingen te combineren in een geïntegreerde aanpak.

Inleiding.

Stelling schrijver ; Ruwe drijfmest uit de kelder/put is ongeschikt als meststof voor onze bodems

De kwaliteit van de natuur wordt aangetast als gevolg van de verzurende en/of vermestende invloed van blauwzuurgas en atmosferische stikstof depositie. Deze wordt veroorzaakt door ammoniak. Andere schadelijke drijfmest emissies zijn methaan en waterstofsulfide. Rotting in drijfmest wordt voort gezet in de bodems….. Drijfmest is een vervaarlijk goedje. Er zijn zeker zeven drijfmest gassen/emissies die ontstaan waarvan ammoniak en methaan de bekendste zijn. Scheikundige processen volgen vanuit de biologische in dit geval.

Drijfmest in de ruwe vorm is niet geschikt als bodemvoeding.

In onze observatie heeft de drijfmest een hoge geleiding wat voor elk gewas verbrandend werkt. Het rotting proces door iets langer te bewaren is verder funest voor kwaliteit. De onbalans in de kelder of put is daar. Het idee dat als er weinig ammonia/ammoniak voorkomt in de drijfmest dat het dan van goede kwaliteit zou zijn als bodem bemesting/voeding is onwaar. Het helpen in het rantsoen van de koeien kan de druk wellicht verlichten maar nooit de drijfmest/ontlasting geschikt maken als gezonde bodemvoeding. Zo is het ook als de drijfmest langer in een put verblijft. Bij verse poep is er nog sprake van redelijke bemestingswaarden voor de bodem. We kunnen stellen dat drijfmest die langer in een kelder ligt in kwaliteit snel achteruit gaat. Net als voedsel is de neiging tot rotten aanwezig. Logisch om die zo snel mogelijk eruit te halen en eventueel te scheiden. De feces en urine scheiden als organische en waterige fractie. Beiden zijn alleen kansrijk als de ongerechtigheden in beide fracties verder worden verwijdert. Het risico aan het milieu is enorm namelijk.

We hebben in Nederland alleen via de melkkoeien een 40 miljard aan drijfmest, jaarlijks. Het Nederlandse RIVM(Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) kwam met het rapport 2017-0100 “ verkenning van de microbiologische risico’s van (drijf)mest voor de gezondheid” .Het rapport verwijst naar  gezondheidsrisico’s aangaande drijfmest. Er was alleen onderzoek gedaan naar de pathogene E coli en MRSA-bacteriën, salmonella enterica,campylobacter, de parasieten Cryptosporidium parvum en Giardia duodenalis. Dat tezamen met het hepatitis E-virus. Tijdens de Nederlandse Q-koorts epidemie was drijfmest een reservoir voor Q-koorts bacterie. In de organische omgeving van de stal en put kan een grote verscheidenheid aan vaak zeer gevaarlijke ziekteverwekkers overleven, zoals bacteriën, schimmels, virussen, parasieten en protozoën. Specifieke micro-organismen die aanwezig kunnen zijn lopen op in tientallen soorten en groepen. Per liter drijfmest spreken we over aantallen die het veelvoudige zijn van miljarden. Het geeft maar eens aan dat de complexheid van drijfmest een stevige en drastische aanpak nodig heeft om als gezond te worden aangemerkt.

Zowel natuurlijke(non pathogene) als pathogene bacteriën maken nou eenmaal deel uit van de drijfmest. Zo concludeerde Ing. Peter vanHoof(Vlaamse drijfmest/bodem onderzoeker)nadat hij bij 135 verschillende boerderijen(2018-2019) ‘monsters’ had genomen dat geen één ‘ monster’ gelijk was. Drijfmest is geen statisch gebeuren was zijn mening.

Interview December 2022 met Mevrouw Roula Tourgaidis

Het rapport heette “Drijfmest, invloeden op emissies, N-benutting op grasland(02-2020) De volgende stelling las ik in hun rapport(belangen van sponsors); Door een evenwichtig rantsoen, dat de koeien goed kunnen verteren, krijgen we een drijfmest van hoge kwaliteit, die rijpt in de put en zo een goed verteerbaar voedsel voor het bodemleven wordt. Bij deze rijping blijven de eiwitten en aminozuren in de mest behouden. Daarentegen bij rotting worden ze omgezet in ammonium en waterstofsulfide en andere schadelijke verbindingen, die gemakkelijk vervluchtigen. Om minder stikstofverlies te realiseren gebruiken veehouders advies en hulpmiddelen van allerlei toeleveringsbedrijven. Zo ontstond het idee om samen met de 10 toeleveringsbedrijven uit Nederland en Vlaanderen en twee onderzoekers met private middelen een onderzoek(2018-2020 op te starten dat de stikstof in de hele kringloop bekijkt. De opdracht kwam door de Vereniging “ behoud boer en milieu” .

Opmerking; In het kort bestaat er geen “goede en slechte drijfmest” net zoals bij religies. Het interpreteren van hun stellingen met haar eigen belangen is niet met redelijkheid. Daarbij rijpt/rot drijfmest niet tot iets gezonds met de beste wil. Dan zou men via elke religie de weg naar God gezond kunnen beargumenteren. Vanuit God is dat waanzin. Hierbij sluit ik mij aan dat drijfmest geen meststof is die de bodem als hulp en voeding beziet. De basis van het verdienmodel van elke veehouderij is een goed functionerende biologie, dus alles wat die gezonde biologie verstoort(drijfmest en kunstmest), ondermijnt het milieu en het verdienmodel voor de veehouder.

Door een focus op de gezonde biologie behouden we tegelijk de boer en het milieu. Koeien gezond houden begint bij bodembiologie. De bodem als maag van de plant(uitspraak Dhr. René Jochems), en de weide is de mond. De hoeveelheden ongerechtigheden in drijfmest is enorm. Denk ook aan niet goed herkauwd voedsel van de koe, schoonmaak- en andere chemie, vuil, onkruidzaden, ontstane emissies en schadelijke micro-organismen. Alles tezamen is dit een vervuild en ongezond geheel. De instabiele drijfmest is dus niet statisch en ongeschikt als bodemvoeding in Nederland en elders. ‘Een gezonde bodem is een organisch levende bodem met een goede structuur, die voldoende voedingsstoffen en water levert in de juiste vorm. De bodem is de grootste recyclaar op aarde.

Om die eerst te gaan vervuilen met drijfmest/kunstmest gaat ten koste van het regeneratieve en energieke vermogen”.

Belangrijke levensvoorwaarden

Belangrijke levensvoorwaarden  zijn energie en temperatuur, zuurstof, water, koolstof, oftewel organische stof, en mineralen, weet Jochems: ‘De koolstof is de specie van de bodem, de mineralen zijn de bouwstenen. De koolstof verbindt de energie, het water, de zuurstof, gassen en energie. Het bodemleven zijn de bouwvakkers. Dat is essentieel bij de beschikbaarheid en opbouw van mineralen in de bodem.’ Volgens René Jochems is bodembiologie cruciaal bij de opname van mineralen door het gewas en via het voer door de koe. ‘Alleen organisch goed ingebouwde mineralen worden gemakkelijk opgenomen door de koe. Scheve verhoudingen op het land vertalen zich dan ook direct terug in het voer en daarna in de koe. Een mineralentekort bij de koe is een direct gevolg van de ruwvoerkwaliteit. Om aan voldoende mineralen te komen, moet de koe verschillende plantensoorten nuttigen. Dat is nu niet overal mogelijk.’

Bij de stelling dat de boer de apotheker is van het platteland(uitspraak Theo Mulder)moeten we beseffen dat gezonde landbouw meer is dan een biologisch en duurzaam certificaat. Zonder de zienswijze vanuit God is het geweten ook makkelijk beïnvloedbaar. De mens is vol smoesjes om een verdienmodel te verdedigen voor zijn eigen belang namelijk.

De massa melk die in Nederland wordt verwerkt heeft dan ook een prijs met bloed. Koeien die geen hoorns meer hebben en na 6 jaar naar de slacht mogen gaan is geen gezond boeren model(Johannes Wardenier). Daar sluit ik mij ook bij aan,de diarree(drijfmest)in de ruwe vorm is verder ongeschikt voor bodemvoeding. De hoeveelheid dampen en drijfmest emissies is hierin ook een last. Door boeren te helpen in geloof en daad,dat is mijn missie vanuit Nederland.Niet voor eigen commercie of parochie.

Om het tot een lust te maken daarover in www.electroudar.com meer info.

Good news for the cow/milk farmer ; “Prevent emissions and produce your own environmentally friendly fertilizer!”

Was getekend; Willibordus van der Weide, 2022