Yellow Agro is geen business model, maar het rentmeesterschap op Gods aarde! God heeft de voedselvoorziening geschapen, die moeten we in stand houden. In Genesis 8 vers 22 beloofde God na de enorme regen(zond)vloed dat zaaien en oogsten onbepaald zal zijn. Dus aarde, mensheid en de landbouw is verzekerd. Nu nog de juiste uitvoering.

In zuiver geloof leven en uitvoeren;

Jezus van Nazareth, ook wel de tweede Adam genoemd en Zoon van Gods, is de beloofde messias. Hij ging als enige mens naar de hemel en zal wederkomen als onsterfelijk mens op de platte aarde. Daar zal hij het Koninkrijk Gods stichten en 1000 jaar lang regeren. Dit wordt ook wel de herschepping genoemd. De gehele aarde zal van alle goddeloosheid en misverstanden worden gezuiverd zook aangaande landbouw en dieren De mens die onder Gods Koninkrijk gaat wonen als burger behoeft niet meer ziek te zijn en te sterven. Dit mede door bodembeheer en voedingkunde.

De aarde wordt een paradijs tuin en die gaan wij beheren als landbouwers en tuinders. Deze gebeurtenissen zijn een logisch gevolg van de trieste zondeval van Adam. De herstelprofetieën die de Bijbel al aangaf gaven mij veel steun en hoop. Dit wereld systeem zal ten einde komen en definitief verdwijnen, zo ook alle invloeden van de vader des leugens, Satan de Duivel.

Mijn moed is hierin dat ik empirisch zelf onderzoek doe en lateraal denk. De enorme vertroebelingen in deze wereld is dan ook wel stuitend. Sinds 1987-1993 en 2008-2022 deed ik veel onderzoek met voortschrijdend inzicht. Met zekerheid is er niemand op aarde die een zuivere landbouw uit Gods zienswijze liet zien aan mij. Verwrongen ideeën over God met een religie sausje was het hooguit.

Waarom deze harde conclusie? Dat komt omdat men God niet zuiver ziet maar zich laten leiden door kerk, waanideeën en religie dogma(leugens). Religie leiders die zich als Gods kanaal opwerpen zoals bij de ‘Jehova getuigen’ als triest dieptepunt. Ook kunnen ze het raamwerk van het verloren aards paradijs onder Adam naar het herstelde onder Jezus van Nazareth niet begrijpen. Verder gaan ze voort in hun comfort zone met allerhande verwijzende smoesjes. Sociaal geaccepteerd te zijn voor de omgeving en haar denken. Dan hebben we het narritief en politiek maar correct meelopen van de goedgelovige mens.

Als gelovige hang ik zelf het Socinianisme aan, deze gelovigen werden zwaar vervolgd in de 16de eeuw door vooral de hervormden en protestanten.Het was Wybrandt Jansz van Hartwerd(1500-1530) uit Leeuwarden die in 1530 als ketter op de brandstapel terecht kwam. De eerste plattelandse Fries werd vermoord door het gemeentebestuur van Leeuwarden om zijn heldere geloof in God. De reden van de executie was dat hij de drie-eenheid ontkende(terecht) en dat hij beweerde dat Jezus Christus geen god was, maar alleen mens………(terecht). Deze Jezus Christus komt spoedig als Koning en mens te regeren op aarde! Dhr Jansz van Hartwerd zal dan mee regeren met Jezus Christus op aarde. Een rechtvaardige opstanding uit de doden zal plaatsvinden, zeker voor hem als oprechte Fries. Hoop hem te omarmen dan op het Friese platteland!

Lieve mensen op aarde;

Johannes 6:27 “Werk niet voor bederfelijk voedsel, maar voor het voedsel dat overblijft voor de toekomende tijd”!

Dat Jezus wederkomt op aarde is een feit, maar door wie hij of zij wordt ontvangen en waar  …..?

Conclusie; Ik geef Jehowah God de Glorie. Hoop eens samen met u de boerderij voor God te bouwen. Dit om de God van Jezus Christus te eren en Jezus hemzelf te ontvangen in zijn glorie op de platte aarde. Dat bij zijn Manifestatie en Wederkomst.